Projektet Kraftsamling för de sista naturskogarna 2017

Här hittar du viktiga dokument och tips inför din inventering.

Inventeringsmanual

Ett viktigt råd vid inventeringarna:
Följ riktlinjerna för att registrera punktobjekt för bedömning enligt checklistorna. Det är väldigt viktigt att vi får in objektiva data, när vi går vår inventeringsrutt ska vi alltid registrera punkter när biotopen förändras – även om den blir sämre. Det är lätt att tänka att vi ska försöka visa hur fin en skog är för att rädda den och givetvis ska vi registrera alla delar som har höga naturvärden. Men vi måste även registrera delar som inte har höga värden. En objektiv bedömning är helt avgörande för att vi ska vara trovärdiga.
Skriv gärna också in beskrivningar av biotopen i attributet/fältet Övrigt.

Manual för appen Avenza Maps

För dig som redan läst den så finns 2 viktiga uppdateringar/tips längst nere på sidan 4 och sidan 7 (gulmarkerade)

Skogsstyrelsens checklistor – stöd för bedömning av nyckelbiotop

Checklistorna är mycket viktiga instrument vid våra inventeringar. Vi är dock osäkra på om vi har tillstånd att publicera dem här. Vi kommer istället att skicka dem till dig separat innan inventeringen.
Obs: Om du redan fått checklistorna av oss kan det finnas ett fel i checklistan för granskog.
Det finns 6 minimikrav men bara fem siffror för kodningen. Korrigera det när du gör bedömningar genom att räkna uppifrån – eller ännu bättre – numrera om dem manuellt.

Kompendiet Åldersbestämning av träd (extern länk)

Kompendiet som skrivits av Patrik Nygren i Skellefteå är en mycket bra vägledning för åldersbestämning

Räkningsblankett utlägg för resor och logi

Notera att de belopp och begränsningar som meddelats tidigare för ersättning även finns angivna i blanketten. Om du anmält ditt deltagande efter den 25 juni (som var dead-line) kan vi inte garantera att vi har råd att betala ersättning för resor och logi.

Övriga tips på läsning

Skogsstyrelsens handbok för inventering av nyckelbiotoper är en utmärkt resurs för fördjupning.

Kompendiet Hotade vedsvampar i Luleå kommun är ett bra referensmaterial för artbestämning.

Tillståndet i skogen – rödlistade arter i ett nordiskt perspektiv. (Larsson, A. (red) 2011 ). ArtDatabanken Rapporterar 9. ArtDatabanken SLU, Uppsala

Begreppen urskog, gammelskog och naturskog – om du vill fördjupa dig finns definitionen av gammelskog på Naturvårdsverkets hemsida (bra allmän läsning!)

Kryptogamguiden (Linnea Helmersson, bra introduktion). Kan beställas från  Fältbiologerna

Mossor en fältguide (Tomas Hallingbäck): ISBN 9789185221301. Kan beställas på Naturcentrum

Lavar en fältguide (Moberg och Hultengren): ISBN 9789185221318. Kan beställas på Naturcentrum