Agenda 2030, Globala målen

På denna sida kan du läsa material med etiketterna Agenda 2030 och Globala målen. Klicka här för att återgå till huvudsidan för länkskafferiet.

 


Trygga människor är också målet

Städer – och mänskliga bosättningar – ska bli inkluderande, trygga, resilienta och hållbara. Ungefär så lyder FN:s hållbarhetsmål nummer elva som ska infrias till år 2030. Mål elva fångar upp aspekter som trygghet, tillgång till arbete och vilka möjligheter människor har. I hållbarhetsbegreppet ingår nämligen inte enbart miljöfaktorer, utan även det som definieras som social hållbarhet.

Artikel från Forskning.se, 20 November 2020

Läs mer: https://www.forskning.se/2015/11/20/varlden-ar-en-battre-plats-med-hallbarhetsmal/


Nästa steg för att öka takten i Sveriges Agenda 2030-arbete

Regeringen tar nu nästa steg i arbetet med Agenda 2030 och lämnar idag en proposition till riksdagen om hur Sverige ska arbeta med genomförandet, såväl nationellt som inom EU och internationellt. I propositionen föreslås ett riksdagsbundet mål för att genomföra Agenda 2030.

Artikel från Regeringen.se, 17 juni 2020

Läs mer: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/nasta-steg-for-att-oka-takten-i-sveriges-agenda-2030-arbete/


10 tips till arbetet med globala målen i skolan

Utbildning spelar en nyckelroll i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Här är 10 tips för att komma igång att arbeta med de globala målen i skolan.

Artikel från Naturskyddsföreningen.se, 14 april 2020

Läs mer: https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/10-tips-globala-malen


Årlig uppföljning av miljömålen 2020

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2019 för att uppnå miljömålen. Myndigheterna genomför regeringens miljöpolitik på en rad olika områden och på väldigt många olika sätt. Sveriges miljömål är centrala för att visa vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030.

Rapport från Naturvårdsverket 2020 (pdf)

Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publ-filer/6900/978-91-620-6919-3.pdf


Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019

Miljömålen beslutades av Sveriges riksdag år 1999 och har sedan dess varit riktmärken för det svenska miljöarbetet. Vart fjärde år gör Naturvårdsverket en fördjupad utvärdering av förutsättningarna att nå miljömålen. Utvärderingen är en kontrollstation som visar hur miljön mår, hur arbetet för att nå miljömålen går och vad som behöver göras. Den senaste utvärderingen överlämnades till regeringen i januari 2019.

Rapport från Naturvårdsverket 2019 (pdf)

Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6865-3.pdf


Handlingsplan Agenda 2030

Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det globala systemet. I denna handlingsplan för 2018–2020 beskriver regeringen ett antal centrala åtgärder för hållbar utveckling som förväntas att ge resultat och effekter under kommande år.

Artikel från Regeringen.se, 14 juni 2018

Läs mer: https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/


Så kan politiken bidra till en hållbar utveckling

I dag lämnar Naturskyddsföreningen, tillsammans med 25 andra organisationer, in rekommendationer för hur PGU, Politik för global utveckling, bättre kan bidra till att förverkliga Agenda 2030. Skrivelsen innehåller även förslag för hur rättighetsperspektivet i PGU kan förstärkas i politiken.

Artikel från Naturskyddsföreningen.se, 19 oktober 2016

Läs mer: https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/sa-kan-politiken-bidra-till-en-hallbar-utveckling


De livsviktiga globala målen

Alla delar av Naturskyddsföreningens arbete är kopplade till något eller några av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Hur världen lyckas att uppfylla Agenda 2030 under de kommande åren är avgörande för mänskligheten och för planetens välstånd.

Artikel från Naturskyddsföreningen.se

Läs mer: https://www.naturskyddsforeningen.se/globala-malen


Sveriges miljömål

Sveriges miljömål beslutades av riksdagen 1999. Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen.

Information från Sverigesmiljomal.se

Läs mer: https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/