Umeälvsprojektet och Samverkansföreningen

(2017-12-20) Umeälvens vattenmiljö, med dess vattenkraftverk, är som vi vet starkt påverkad av alla dammar och det förändrade vattenflödet. Den biologiska mångfalden tar skada, ex. fiskarnas livsmiljöer har förändrats drastiskt. Vattenkraftsälvarna bedöms som kraftigt modifierade vatten, (KMV-vatten, se mer på www.vattenmyndigheterna.se). Men det går faktiskt att göra något bättre för vattenmiljöerna i denna älv med biflöden, samt i andra utbyggda älvar i landet. Det utan att påverka elproduktionen i någon betydande omfattning. Krav finns nu dessutom på att dessa vatten måste åtgärdas för att uppnå en bättre ekologisk status. Sverige måste vårda sina vattenresurser genom en hållbar användning. Naturskyddsföreningen kan genom sitt certifieringssystem Bra Miljöval El påverka för en hållbar elproduktion och stödja miljöförbättringar. Umeälvsprojektet blir en grund för åtgärder i övriga älvar.

Umeälvsprojektet, (se dess hemsida www.umealven.se), med bl.a Umeå Universitet, Statkraft, SLU, har nu, efter ingående inventeringar längs älven med dess biflöden, tagit fram förslag på flera åtgärder för att förbättra miljön/ekologin, fiskvandringsvägar m.m i älven och dess biflöden. Några åtgärder har redan utförts. Fler åtgärder är på gång. I det stora biflödet Juktån ska nu insatser göras för att skapa nya habitat/livsmiljöer för fisk. Naturskyddsföreningen stödjer det, genom Bra Miljövalsfonden, med drygt 1 miljon kr.

För det konkreta arbetet med åtgärderna längs hela älven har år 2017 bildats en ideell förening; Föreningen Samverkan Umeälven. Naturskyddsföreningens länsförbund i Västerbotten är med i föreningen.

Nationella regelverk för en bättre miljö har funnits i flera år, men har varit svaga och har inte följts. Ex. Miljöbalken och de nationella miljökvalitetsmålen, 16 st. (se www.miljomal.se). Nya regler har kommit nationellt och inom EU, ex vattendirektivet och globalt Agenda 2030, med mål ex. 15 om ”ekosystem och biologisk mångfald”, som nu kan stärka kravet på en bättre och hållbarare miljö. Vattendirektivet syftar till att skydda och förbättra alla vatten i Sverige och inom EU. Krav finns nu, (har uppmärksammats mera pga klimatförändringarna med risk för stora skador i samhället, ett stabilt ekosystem kan lättare klara en stor naturkatastrof), också på ett tydligare planerings- och arbetssätt för en bättre och effektivare miljö- och naturhänsyn, på mark,  i vatten och sjöar och hav. Denna ”gröna infrastruktur” ansats ska bidra till bevarande av biologisk mångfald, upprätthållande av ekosystemens status och skyddande av viktiga ekosystemtjänster. En samsyn för mervärden i större skala, i ett landskapsperspektiv, måste nu tillämpas. Tvärsektoriellt samarbete behövs mellan myndigheter och olika samhällsaktörer. Detta nya ”hållbara planeringstänk” ska vara igång i Sverige under år 2018. Miljöreglerna riktar sig till alla!

Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se samt på www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten om GI grön infrastruktur.